170 × 170
170 × 260
تعرفه تبلیغات در سایت سالنامه
قیمت، بر حسب کرون سوئد سایز مکان قرارگیری
یک ماه یک هفته
1000 ($150) 300 ($45) 170 × 80 حاشیه صفحه
2000 ($300) 600 ($90) 170 × 170 حاشیه صفحه
3000 ($450) 900 ($135) 170 × 260 حاشیه صفحه
4000 ($615) 1200 ($185) 170 × 350 حاشیه صفحه
1650 ($250) 500 ($75) 320 × 100 پایین صفحه
5000 ($770) 1500 ($230) 950 ×100 پایین صفحه
4000 ($615) 1000 ($150) 400 × 80 بالای صفحه اول
  • سفارشات 3 ماهه مشمول %10 تخفیف میشوند.
  • سفارشات 6 ماهه مشمول %20 تخفیف میشوند.
  • سفارشات 1 ساله مشمول %35 تخفیف میشوند.
  • قیمتهای فوق بدون احتساب مالیات میباشند.
جهت ثبت سفارش خود فرم پایین صفحه را تکمیل و ارسال نموده و یا با ما با آدرس ایمیل زیر تماس برقرار نمایید.

170 × 80
170 × 350
320 × 100
950 × 100

 

* محل مورد نظر
* اندازه آگهی
  نام شرکت
* نام و نام خانوادگی
* آدرس ایمیل
* شماره تماس